روستای قطرم از برگزیدگان جشنواره روستای دوستدار کتاب