شهید حسین حیدری قطرمی

شهید حسین حیدری قطرمی

تاریخ تولد: ۱۳۵۱/۰۴/۰۵

تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۰۵/۱۴

محل شهادت: منطقه عملیاتی نصر ۷

نام عملیات: نصر ۷